Shopping Cart

Pri objednávke nad 45 € doprava zdarma

Zásady ochrany osobných údajov

I. Základné ustanovenia

 1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR”) je Pharmatop III, s.r.o. IČO 44657382 so sídlom Ul. 29.augusta 15, 811 09 Bratislava , zapísaná v Obchodnom registri SR vedeným Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro vložka 57876/B (ďalej len: „správca“).

   

 2. Kontaktné údaje správcu sú:
  adresa: Ul. 29. Augusta 15,
  811 09 Bratislava
  e-mail:   info@cbd-medical.sk
  telefón: +421 918 572 870
 3. Osobnými údajmi sa rozumie všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú je možné priamo alebo nepriamo identifikovať, hlavne v súvislosti na určitý identifikátor, napríklad meno, rodné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden alebo viac jedinečných prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

   

 4. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli/alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky:
  • Meno a priezvisko
  • e-mailová adresa
  • poštová adresa
  • telefón
 2. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre splnenie kúpnej zmluvy. 

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údaj je 
  • plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  • plnenie právnej povinnosti správcu podľa čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
  • oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (predovšetkým pre zasielanie obchodných informácií a newsletteru) podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
  • Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (predovšetkým pre zasielanie obchodných informácií a newsletteru) podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby. 
 2. Účelom spracovania osobných údajov je
  • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno, adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť alebo ju zo strany správcu plniť,
  • plnenie právnych povinností voči štátu,
  •      zasielanie obchodných informácií a vykonávanie ďalších marketingových aktivít. 
 3. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.      

IV. Doba uchovávania údajov

  1. Správca uchováva osobné údaje 
   • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu). 
   • po dobu, kým nie je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 15 rokov, pokiaľ sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu. 
  2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže. 

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

  1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby 
   • podieľajúce sa na dodaní tovaru/služieb/realizácii platieb na základe zmluvy, 
   • zabezpečujúce služby prevádzkovania e-shopu) a ďaľšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
   • zabezpečujúce marketingové služby.

Správca nemá v úmysle postúpiť osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových / cloudových služieb.

VI. Spracovatelia osobných údajov

 1. Spracovanie osobných údajov je vykonávané správcom, osobné údaje však pre neho môžu spracovávať aj títo spracovatelia:
   • poskytovatel služby……..,
   • společnost ….,
   • prípadne ďalší poskytovateľ spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnej dobe správca nevyužíva.

VI. Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v GDPR máte 
   • právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR, právo na opravu osobných údajov podľa  čl. 16 GDPR, poprípade obmedzenie spracovávania podľa čl. 18 GDPR,
   • právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR,
   • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR, 
   • právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR a
   • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu nebo e-mail správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.

     

   • Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov SR v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov, prípadne sa obrátiť na súd.

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

   1. Správca prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
   2. Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, predovšetkým heslá, antivírový program, zálohy. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

VIII. Záverečné ustanovenia

   1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formuláru potvrdzujete, že ste sa oboznámil/a s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
   2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formuláru. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste sa oboznámil/a s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
   3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovou adresu, ktorú ste správcovi poskytol/a.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1.5.2021.

Vysoko kvalitné CBD

Naše produkty sú výrabané z tých najlepších konopných rastlín

Certifikované produkty

Naše produkty sú overené a certifikované v Európskej únií

Doprava zdarma

Objednajte nad 45€ a získajte dopravu zdarma.

Táto stránka používa cookies, aby vám priniesla čo najlepšiu užívateľskú skúsenosť. Viac informácií