Shopping Cart

Pri objednávke nad 45 € doprava zdarma

Obchodné podmienky

I. Základné ustanovenie

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) sú v súlade s ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „občiansky zákonník“), zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“)

  Pharmatop III, s.r.o.
  IČO: 44657382
  DIČ: 2022831294
  so sídlom: Ul. 29. Augusta 15/e, 811 09 Bratislava
  zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č 57876/B

  Kontaktné údaje:
  email: info@cbd-medical.sk
  telefón: 0905/572690
  www.cbd-medical.sk
  (ďalej len „predávajúci“)

 1. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi predávajúcim a fyzickou osobou, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupnej na internetovej adrese www.cbd medical.sk (ďalej len „internetový obchod“).
 1. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.
 1. Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.

II.Informácie o tovare a cenách

 1. Informácie o tovare, vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru a jeho hlavných vlastností sú uvedené pri jednotlivých tovarov v katalógu internetového obchodu. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty, všetkých súvisiacich poplatkov a nákladov za vrátenie tovaru, ak tento tovar zo svojej podstaty nemôže byť vrátený poštou. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované v internetovom obchode.
 2.  Všetky prezentácie tovarov umiestneného v katalógu internetového obchodu sú
  informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu
  ohľadom tohto tovaru.
 3. V internetovom obchode sú zverejnené informácie o nákladoch spojených s balením
  a dodaním tovaru.
 4.  Prípadné zľavy z kúpnej ceny tovaru nemožno navzájom kombinovať, ak sa
  nedohodne predávajúci s kupujúcim inak.

III.Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

 1. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory), hradí kupujúci sám. Tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.
 2. Kupujúci realizuje objednávku tovaru týmto spôsobom: vyplnením objednávkového formulára bez registrácie.
 3. Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie tovar, počet kusov tovaru, spôsob platby
  a doručenia.
 4. Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené kontrolovať a meniť údaje,
  ktoré do objednávky vložil. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na
  tlačidlo „Objednať s povinnosťou platby“. Údaje uvedené v objednávke sú
  predávajúcim považované za správne. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie
  všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami.
 5. Okamžite po obdržaní objednávky zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o
  obdržaní objednávky na emailovú adresu, ktorú kupujúci pri objednaní zadal. Toto
  potvrdenie sa považuje za uzavretie zmluvy. Prílohou potvrdenia sú aktuálne
  obchodné podmienky predávajúceho. Kúpna zmluva je uzatvorená potvrdením
  objednávky predávajúcim na emailovú adresu kupujúceho.
 6. V prípade, že niektorý z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci
  splniť, zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu zmenenú ponuku. Pozmenená
  ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade
  uzatvorená potvrdením kupujúceho o prijatie tejto ponuky predávajúcemu na jeho
  emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach.
 7. Všetky objednávky prijaté predávajúcim sú záväzné. Kupujúci môže zrušiť
  objednávku, dokiaľ nie je kupujúcemu doručené oznámenie o prijatí objednávky
  predávajúcim. Kupujúci môže zrušiť objednávku telefonicky na telefónne číslo alebo
  email predávajúceho uvedený v týchto obchodných podmienkach.

V prípade, že došlo k zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v internetovom obchode, alebo v priebehu objednávania, nie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar za túto úplne zjavne chybnú cenu. Predávajúci informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu zmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením o prijatí kupujúcim na emailovú adresu predávajúceho.

IV.Platobné podmienky a dodanie tovaru

 1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť nasledovnými spôsobmi:
  • bezhotovostne prevodom na bankový účet predávajúceho č ….., vedený v ..
  • bezhotovostne platobnou kartou,
  • bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho prostredníctvom platobnej brány ….,
  • dobierkou v hotovosti alebo kartou pri odovzdaní tovaru,
  • v hotovosti alebo platobnou kartou pri osobnom odbere vo výdajni zásielok
 2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu náklady
  spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je ďalej uvedené
  výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.
 3. V prípade platby v hotovosti je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade
  bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do …. dní od uzavretia kúpnej zmluvy.
 4. V prípade platby prostredníctvom platobnej brány postupuje kupujúci podľa pokynov
  príslušného poskytovateľa elektronických platieb.
 5. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený
  okamihom pripísania príslušnej čiastky na bankový účet predávajúceho.
 6. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho vopred žiadnu zálohu či inú obdobnú platbu.
  Úhrada kúpnej ceny pred odoslaním tovar nie je zálohou.
 7. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku.
  Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online, v prípade
  technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín
 8. Tovar je kupujúcemu doručený:
  • na adresu určenú kupujúcim v objednávke
  • prostredníctvom výdajne zásielok na adresu výdajne, ktorú kupujúci určil,
 9.  Voľba spôsobu dodania sa vykonáva počas objednávania tovaru.
 1. Náklady na dodanie tovaru v závislosti na spôsobe odoslania a prevzatia tovaru sú
  uvedené v objednávke kupujúceho a v potvrdení objednávky predávajúcim. V
  prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitného požiadavky
  kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto
  spôsobom dopravy.
 2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené
  kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že
  je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným
  spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady
  spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom
  doručenia.
 3. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť
  obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi.
  V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do
  zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.
 4. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Daňový doklad je odoslaný
  na emailovú adresu kupujúceho.
 5. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar,
  vrátane nákladov na dodanie, najskôr však prevzatím tovaru. Zodpovednosť za
  náhodnou skazu, poškodenie či stratu tovaru prechádza na kupujúceho okamihom
  prevzatia tovaru alebo okamihom, kedy mal kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v
  rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil.

V. Odstúpenie od zmluvy

  1. Kupujúci, ktorý uzavrel kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako
   spotrebiteľ, má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.
  2. Pokiaľ je kúpna zmluva uzatvorená na diaľku (prostredníctvom internetového
   obchodu) alebo mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, a zároveň ak
   predávajúci včas a riadne poskytol kupujúcemu informácie o práve odstúpiť od kúpnej
   zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od
   kúpnej zmluvy vrátane formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy (v súlade s
   ustanovením § 3 ods. 1 písm. h) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku)
   a za súčasného splnenia zákonom vyžadovaných skutočností, má kupujúci podľa
   zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku právo bez uvedenia dôvodu a bez
   akejkoľvek sankcie odstúpiť od kúpnej zmluvy.
  3. Lehota na odstúpenie od zmluvy je 14 dní
   okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, ak je predmetom
   kúpnej zmluvy objednaný tovar, ktorý sa dodáva oddelene
   · okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, ak je predmetom
   kúpnej zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí,
   · okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru, ak je predmetom kúpnej zmluvy
   tovar, ktorý je dodávaný počas vymedzeného obdobia.
  4. Kupujúci berie na vedomie, že v súlade s ustanovením § 7 ods. 6 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku nemôže okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy:

   poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom
   spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením
   tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

   · predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

   · predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

   · predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

   · predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
   · predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

   · predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia
   zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,

   · vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,

   ·predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových
   záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

   · predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a
   predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

   · poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru,
   nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,

   · poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho
   poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na
   odstúpenie od zmluvy.

  5. Pre dodržanie lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy musí kupujúci odoslať

   akékoľvek jednoznačné vyhlásenie vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od kúpnej zmluvy a to v stanovenej lehote podľa ods. 3 článku VI týchto obchodných podmienok.

  6. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár na
   odstúpenie od kúpnej zmluvy poskytovaný predávajúcim. Odstúpenie od kúpnej
   zmluvy zašle kupujúci na emailovú alebo doručovaciu adresu predávajúceho
   uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci potvrdí kupujúcemu
   bezodkladne prijatie formulára.

  7. Kupujúci, ktorý odstúpil od kúpnej zmluvy, je povinný vrátiť predávajúcemu tovar do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúcemu. Kupujúci nesie náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.

  8. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, vráti mu predávajúci bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho prijal, a to rovnakým spôsobom. Predávajúci vráti kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým kupujúci súhlasí a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady.

  9. Ak kupujúci zvolil iný, než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania

  10. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nie je predávajúci povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

  11. Tovar musí vrátiť kupujúci predávajúcemu nepoškodený, neopotrebovaný a
   neznečistený a ak je to možné, v pôvodnom obale. Nárok na náhradu škody
   vzniknuté na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

  12. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo keď výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru prerušil výrobu alebo dovoz tovaru. Predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho prostredníctvo emailovej adresy uvedenej v objednávke a vráti v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, a to rovnakým spôsobom, prípadne spôsobom určeným kupujúcim.

   Vzorový formulár odstúpenie od kúpnej zmluvy

VI.Práva z vadného plnenia

 1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä
  predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:

  má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a chýba ak dojednania, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,

  · sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku
  ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa,

  · tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorené vzorky alebo predlohe,
  ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorky alebo
  predlohy,

  · je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a

  · tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

 2. Povinnosti z chybného plnenia má predávajúci minimálne v takom rozsahu, v akom trvajú povinnosti z chybného plnenia výrobcu. Kupujúci je inak oprávnený uplatniť právo zo vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia.

 3. Ak je na predávanom tovare, na jeho obale, návode pripojenému k tovaru alebo v
  reklame v súlade s inými právnymi predpismi uvedená doba, po ktorú je možné tovar
  použiť, použijú sa ustanovenia o záruke za akosť. Zárukou za akosť sa predávajúci
  zaväzuje, že tovar bude po určitú dobu spôsobilý na použitie na obvyklý účel alebo že
  si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkol ak kupujúci predávajúcemu vadu tovaru
  oprávnene, nebeží lehota na uplatnenie práv z chybného plnenia ani záručná doba
  po dobu, po ktorú nemôže kupujúci chybný tovar užívať.

 4. Ustanovenia uvedené v predchádzajúcom odseku obchodných podmienok sa
  neuplatnia u tovaru predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena
  dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého
  tovaru na vadu zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal
  pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru. Právo z chybného
  plnenia kupujúcemu nenáleží, ak pred prevzatím tovaru vedel, že tovar má vadu,
  alebo ak vadu sám kupujúci spôsobil.

 5. V prípade výskytu vady môže kupujúci predávajúcemu predložiť reklamáciu a
  požadovať:
  výmenu za nový tovar,
  · opravu tovaru,
  · primeranú zľavu z kúpnej ceny,
  · odstúpiť od zmluvy.

 6. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy,
  ak má tovar podstatnú vadu,
  · ak nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady alebo vád po oprave,
  · pri väčšom počte chýb tovaru.

 7. Podstatné je také porušenie kúpnej zmluvy, o ktorom strana porušujúca zmluvu už pri
  uzatvorení zmluvy vedela alebo musela vedieť, že by druhá strana zmluvu
  neuzavrela, ak by toto porušenie predvídala.

 8. U vady, ktorá znamená nepodstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, ak ide o
  vadu odstrániteľnú či neodstrániteľnú), má kupujúci nárok na odstránenie vady alebo
  primeranú zľavu z kúpnej ceny.

 9. Ak sa vyskytol prípad odstrániteľná vada po oprave opakovane (zvyčajne tretí
  reklamácia pre rovnakú závadu alebo štvrtá pre odlišné závady) alebo má tovar väčší
  počet chýb (spravidla najmenej tri chyby súčasne), má kupujúci právo uplatniť
  požiadavku na zľavu z kúpnej ceny, výmenu tovaru alebo odstúpiť od zmluvy.

 10. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný predávajúcemu oznámiť, aké právo si Zmena voľby bez súhlasu predávajúceho je možná len vtedy, žiadal Ak kupujúci opravu vady, ktorá sa ukáže byť neodstrániteľná. Nezvolí ak kupujúci si svoje právo z podstatného porušenia zmluvy včas, má práva rovnaká ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.

 11. Ak nie je oprava alebo výmena tovaru možná, na základe odstúpenia od zmluvy
  môže kupujúci požadovať vrátenie kúpnej ceny v plnej výške.

 12. Ak predávajúci preukáže, že kupujúci pred prevzatím o chybe tovaru vedel alebo ju
  sám spôsobil, nie je predávajúci povinný nároku kupujúceho vyhovieť.

 13. Kupujúci nemôže reklamovať zľavnený tovar z dôvodu, pre ktorý je daný tovar zľavnený.

 14. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzke, v ktorej je prijatie reklamácie možné, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania. Predávajúci je povinný kupujúcemu vydať písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje, ako aj potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutie reklamácie.

 15. Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne na dlhšej Márne uplynutí tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy dôjde prejav vôle kupujúceho (uplatnenie práva z chybného plnenia) predávajúcemu.

 16. Predávajúci písomne ​​informuje kupujúceho o výsledku reklamácie.

 17. Právo z chybného plnenia kupujúcemu nenáleží, ak kupujúci pred prevzatím veci
  vedel, že vec má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil.

 18. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu účelne vynaložených nákladov vzniknutých v súvislosti s uplatnením reklamácie. Toto právo môže kupujúci u predávajúceho uplatniť v lehote do jedného mesiaca po uplynutí záručnej doby, v opačnom prípade ho súd nemusí priznať.

 19. Voľbu spôsobu reklamácie má kupujúci.

VII.Doručovanie

 1. Zmluvné strany si môžu všetku písomnú korešpondenciu vzájomne doručovať
  prostredníctvom elektronickej pošty.
 2. Kupujúci doručuje predávajúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v
  týchto obchodných podmienkach. Predávajúci doručuje kupujúcemu korešpondenciu
  na emailovú adresu uvedenú v jeho zákazníckom účte alebo v objednávke.

 

VIII. Osobné údaje

 1. Všetky informácie, ktoré pri našej spolupráci uvediete, sú dôverné a budeme s nimi tak zaobchádzať. Ak nám k tomu nedáte písomný súhlas, údaje o vás nebudeme iným spôsobom než za účelom plnenia zo zmluvy používať, okrem emailovej adresy, na ktorú vám môžu byť zasielané obchodné oznámenia, pretože tento postup umožňuje zákon, ak ho neodmietnete. Tieto oznámenia sa môžu týkať iba podobného alebo súvisiaceho tovaru a možno ich kedykoľvek jednoduchým spôsobom (zaslaním listu, emailu alebo preklikom na odkaz v obchodnom oznámení) odhlásiť. Emailová adresa bude na tento účel uchovávané po dobu 3 rokov od uzavretia poslednej zmluvy medzi zmluvnými stranami.

  Podrobnejšie informácie o ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov TU.

IX.Mimosúdne riešenie sporov

 1. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná
  Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom P. O. BOX 29, Bajkalská 21/A, 827 99
  Bratislava, internetová adresa: https://www.soi.sk/sk. Platformu pre riešenie sporov
  on-line nachádzajúce sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je
  možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.
 2. Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/A
  827 15, Bratislava 212 Slovenská republika, internetová adresa:
  http://www.evropskyspotrebitel.sk je kontaktným miestom podľa Nariadenia
  Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 zo 21. mája 2013 o riešení
  spotrebiteľských sporov on-line a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernice
  2009/22 / ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).
 3. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia.
  Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský
  úrad. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem
  iného dohľad nad dodržiavaním zákona o ochrane spotrebiteľa a zákona o ochrane
  spotrebiteľa pri predaji na diaľku .

X.Záverečné ustanovenie

 1. Všetky dohody medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadi právnym poriadkom
  Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný
  prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky.
  Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných
  právnych predpisov.
 2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexy správania v
  zmysle ustanovenia § 3 ods. 1 písm. n) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na
  diaľku.
 3. Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu,
  vrátane rozloženie stránky, fotiek, filmov, grafik, ochranných známok, loga a ďalšieho
  obsahu a prvkov, patrí predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak
  používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.
 4. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích
  osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho
  určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy,
  ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu
  činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať
  či neoprávnene užiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový
  obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softvérové vybavenie takým
  spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením alebo účelom.
 5. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v
  elektronickej podobe a nie je prístupná.
 6. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto
  ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti
  predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.
 7. Prílohou obchodných podmienok je vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy. Formulár nájdete TU

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosti dňom 01.05.2021.

Vysoko kvalitné CBD

Naše produkty sú výrabané z tých najlepších konopných rastlín

Certifikované produkty

Naše produkty sú overené a certifikované v Európskej únií

Doprava zdarma

Objednajte nad 45€ a získajte dopravu zdarma.

Táto stránka používa cookies, aby vám priniesla čo najlepšiu užívateľskú skúsenosť. Viac informácií